Artikel 1 Definities
Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
1. De Nederlandse Payroll Maatschappij B.V.: statutair gevestigd te Doetinchem, kantoorhoudend te (7005 BA) Doetinchem aan Terborgseweg 34a, nader te noemen DNPM;

2. Medewerker: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van DNPM werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever;

3. Opdrachtgever: natuurlijk of rechtspersoon die met DNPM een overeenkomst is aangegaan, op basis waarvan DNPM haar personeel ter beschikking stelt;

4. Een opdracht: de overeenkomst van opdracht, tussen DNPM en opdrachtgever, krachtens welke een medewerker door DNPM aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het uurtarief;

5. Tijdverantwoording: iedere vorm van registratie van uren van medewerkers op grond waarvan de facturering plaatsvindt.

Artikel 2 Werkingssfeer
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten en overige overeenkomsten van en aan DNPM voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van medewerkers aan opdrachtgevers.

2. Tenzij tussen DNPM en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden ook van toepassing op elke offerte, of opdracht die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerdere opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door DNPM zijn aanvaard.

4. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming van de opdracht
1. Alle offertes van DNPM zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

2. Een opdracht komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever of indien door DNPM uitvoering wordt gegeven aan een opdracht. Indien DNPM op verzoek van de opdrachtgever enige prestatie levert voordat een opdracht tot stand is gekomen, zal opdrachtgever DNPM daarvoor betalen conform de dan bij DNPM geldende tarieven.

Artikel 4 Selectie
1. De opdrachtgever wijst de te werk te stellen medewerkers aan. Bij de selectie van kandidaten neemt opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht.

2. DNPM is niet verplicht om met een door de opdrachtgever aangewezen medewerker een arbeidsovereenkomst aan te gaan.

3. DNPM aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de medewerker niet aan de verwachtingen voldoet.

4. Noch bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, noch in de arbeidsvoorwaarden, noch bij het tewerkstellen van een medewerker maakt DNPM onderscheid tussen personen naar geslacht, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, of al dan niet tijdelijkheid van het contract, noch enig ander verboden onderscheid. Opdrachtgever verplicht zich jegens DNPM en de medewerker deze geboden na te leven.

Artikel 5 Tewerkstelling
1. Het is opdrachtgever verboden een medewerker buiten Nederland te werk te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DNPM. Het verzoek om toestemming dient in ieder geval in te houden de vermelding van de plaats, de aard en de geschatte duur van de werkzaamheden. Opdrachtgever dient de medewerker onmiddellijk naar Nederland te laten terugkeren, zodra DNPM haar toestemming intrekt.

2. De opdrachtgever zal de medewerker op basis van een fulltime dienstverband jaarlijks minimaal 25 vakantiedagen verlenen (of 20 vakantiedagen conform artikel 5.7 CAO). Op deze vakantierechten zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. De opname van vakantiedagen wordt vastgesteld in overleg tussen de opdrachtgever en de medewerker.

Artikel 6 Korte oproep
1. Indien een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week met de medewerker is overeengekomen en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is overeengekomen, is opdrachtgever gehouden aan DNPM per oproep tenminste het uurtarief berekend over vier gewerkte uren te betalen.

2. Hiermee wordt gelijk gesteld de situatie dat een medewerker voor een niet nader bepaald aantal uren wordt opgeroepen en daadwerkelijk op de afgesproken plaats en tijd verschijnt, doch door opdrachtgever niet in de gelegenheid wordt gesteld om werkzaamheden te verrichten.

Artikel 7 Functie, functiewijziging en beloning
1. Voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht DNPM te informeren omtrent de gebondenheid van opdrachtgever aan een CAO, waartoe hij ten opzichte van eventuele eigen medewerkers gehouden zou zijn deze na te leven.

2. Tevens verstrekt opdrachtgever, voor aanvang van de opdracht, aan DNPM de naam van de uit te oefenen functie alsmede de hoogte van de beloning.

3. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving niet overeenstemt met de feitelijke functie dan wel de beloning van de medewerker niet overeenstemt met het gewicht van de functie, dan zal de opdrachtgever DNPM daarvan onmiddellijk in kennis stellen, vergezeld van een voorstel tot aanpassing van de functiebenaming en/of de beloning.

4. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op de wet- en regelgeving, CAO en/of beloningsregeling bij de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever stelt DNPM tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van wijzigingen in de beloningsregeling van de opdrachtgever, van eventuele initiële loonsverhogingen dan wel van wijzigingen in een eventuele CAO waaraan de opdrachtgever gebonden zou zijn ten opzichte van zijn eventuele eigen medewerkers.

6. Indien de omstandigheden genoemd in lid 3, 4 en 5 leiden tot verhoging van de beloning van de medewerker, dan zal DNPM de daarmee gemoeide meerkosten, zonodig met terugwerkende kracht, aan de opdrachtgever doorbelasten.

7. Indien de opdrachtgever aan de medewerker netto-onkostenvergoedingen wenst te verstrekken dan is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor naleving van de maximaal toegestane onbelaste vergoedingen. DNPM zal zich inspannen om opdrachtgever te informeren omtrent de maximaal toelaatbare nettovergoedingen. Mocht een nettovergoeding zijn verstrekt boven het fiscaal toelaatbare dan zullen de kosten en/of schade aan DNPM worden doorberekend aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht om de verstrekte netto-onkostenvergoeding aan DNPM aannemelijk te maken en de betreffende bewijzen te overleggen.

Artikel 8 Auto van de zaak
1. Middels ondertekening van de payrollovereenkomst verklaart de opdrachtgever dat aan de medewerker geen motorvoertuig, hierna te noemen ‘auto’, ter beschikking is gesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aan DNPM is gemeld. Mocht gedurende deze overeenkomst alsnog door de opdrachtgever een auto aan de medewerker worden verstrekt dan is de opdrachtgever verplicht dit onmiddellijk schriftelijk aan DNPM te melden.

2. Bij het gebruik van een auto van de zaak door een medewerker is de opdrachtgever verplicht om aan DNPM juiste en volledige informatie te verstrekken omtrent het merk, type, bouwjaar, cataloguswaarde inclusief BTW en BPM en kenteken van de auto. Tevens is opdrachtgever verplicht eventuele mutaties direct aan DNPM te melden.

3. Eventuele schade aan en kosten voor DNPM, ontstaan door een tekortkoming in de nakoming van de verplichting in artikel 8.1 en 8.2 die niet langer op de medewerker kunnen worden verhaald, zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 9 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
1. DNPM informeert de opdrachtgever over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en vraagt de opdrachtgever of deze mag worden verlengd. Indien opdrachtgever op geen enkele wijze reageert kan worden geacht dat opdrachtgever instemt met een verlenging van de arbeidsovereenkomst waardoor DNPM is gerechtigd de arbeidsovereenkomst met de medewerker te verlengen.

2. Mocht bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een vordering op de medewerker zijn ontstaan in verband met een door de opdrachtgever onjuist en/of niet tijdig verstrekte tijdregistratie, een in opdracht van de opdrachtgever teveel genoten aantal vakantiedagen, dan wel het in opdracht van opdrachtgever verstrekken van voorschotten, dan zal DNPM in eerste instantie deze vordering op de medewerker trachten te verhalen. Mocht de medewerker weigerachtig blijven te betalen, de vordering betwisten, dan wel stelt onvoldoende financiële draagkracht te hebben dan zal DNPM deze vordering aan de opdrachtgever doorfactureren.

3. Opdrachtgever vrijwaart DNPM voor alle kosten en schade, zowel directe als indirecte, die voortvloeien uit het beëindigen van de arbeidsovereenkomst tussen DNPM en medewerker, waaronder begrepen eventuele vergoedingen ex artikel 7:677, 7:681 en 7:685 BW, overlijdensuitkering alsmede eventuele proceskostenveroordelingen. Opdrachtgever is gehouden aan DNPM alle noodzakelijke ondersteuning en informatie te verstrekken die DNPM aangeeft nodig te hebben in het kader van een te voeren gerechtelijke procedure. Eventuele procedurevoering vindt in nauw overleg met de opdrachtgever plaats.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan goederen van of aan de persoon van DNPM door handelen of nalaten van de medewerker dat enig verband houdt met de door hem verrichte werkzaamheden.

2. Behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de redelijkheid en billijkheid, is DNPM niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de medewerker of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever of een derde, welke schade is

ontstaan als gevolg van het ter beschikking stellen van de medewerker, het opzeggen door, en een doen of nalaten van de medewerker, opdrachtgever zelf of een derde, waaronder het aangaan van verbintenissen door de medewerker.

3. Opdrachtgever zal DNPM voor alle schadevorderingen vrijwaren.

4. Mocht onverhoopt DNPM toch aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid van DNPM voor enige directe schade in ieder geval beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop de door DNPM afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Deze schadelimiet geldt voor alle schadegevallen bij opdrachtgever tezamen die uit het handelen of nalaten van DNPM voortvloeien. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade door opdrachtgever of een derde geleden, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst is DNPM nimmer aansprakelijk.

5. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een volledige aansprakelijkheids- en schadeverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel.

6. DNPM heeft te allen tijde het recht maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken. De kosten, verband houdende met dit recht, komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11 Arbeidsomstandigheden en veiligheid
1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij wordt aangemerkt als werkgever, conform artikel 1:1 lid 1 Arbeidstijdenwet en artikel 1 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet. De opdrachtgever is jegens de medewerker en DNPM verantwoordelijk voor nakoming van de verplichtingen uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet en de daarmee samenhangende regelgeving op het gebied van de veiligheid op de werkplek, arbeidstijden en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

2. De werktijden en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden, tenzij anders is overeengekomen. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct naleven van de regelgeving ten aanzien van de rust- en arbeidstijd. Opdrachtgever vrijwaart DNPM voor eventuele schade voortvloeiende uit het niet correct naleven van de regelgeving ten aanzien van de rust- en arbeidstijd.

3. De opdrachtgever is gehouden om aan de medewerker en aan DNPM tijdig, in ieder geval voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk informatie te verstrekken over de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever zal zorg dragen voor een actuele risico-inventarisatie en – evaluatie en geeft de medewerker voorlichting met betrekking tot de betreffende werkplek(ken).

4. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de medewerker bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van eventuele eigen medewerkers gehouden zou zijn.

5. Indien de medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende voorzorgsmaatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert DNPM zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.

6. De opdrachtgever zal aan de medewerker alle schade vergoeden die de medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of DNPM daarvoor

aansprakelijk dient te worden gehouden op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW. Opdrachtgever zal DNPM te allen tijde vrijwaren van eventuele vorderingen van de medewerker of derden, tot vergoeding van schade dan wel het nakomen van verplichtingen bedoeld in dit artikel.

7. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen de aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van DNPM, is opdrachtgever verplicht een afschrift van het bewijs aan DNPM te overleggen.

Artikel 12 Tijdverantwoording en facturen
1. De salarisbetaling vindt plaats aan de hand van tijdverantwoording, welke door opdrachtgever wordt aangeleverd conform de salariskalender. De door opdrachtgever aangeleverde tijdverantwoording is bindend zodra deze door DNPM is ontvangen. Indien een vaste arbeidsduur met de medewerker is overeengekomen, is DNPM gerechtigd dit vast aantal uren door te factureren aan opdrachtgever. DNPM is gerechtigd de uren van de medewerkers wekelijks, 4- wekelijks, dan wel maandelijks aan opdrachtgever te factureren.

2. Indien de opdrachtgever gebruikmaakt van tijdregistratie middels urenbriefjes zijn de daarop betreffende gebruikersvoorwaarden van toepassing. De opdrachtgever en DNPM kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording niet via urenbriefjes geschiedt. Het gebruik van een afwijkende tijdverantwoording vindt geheel voor rekening en risico van opdrachtgever plaats.

3. De opdrachtgever draagt zorg voor het correct en volledig invullen van de tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien, dat de daarin opgenomen gegevens van de medewerker correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het uurtarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten. Opdrachtgever is gehouden er op toe te zien dat de tijdverantwoording juist en tijdig bij DNPM wordt ingediend, waarbij opdrachtgever tevens zorg draagt voor accordering door zowel opdrachtgever als medewerker. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gevolgen van eventueel onvolledige dan wel niet tijdige aanlevering van de tijdverantwoording.

4. Indien de medewerker de door opdrachtgever aangeleverde tijdverantwoording betwist, is DNPM gerechtigd de uren vast te stellen overeenkomstig de opgave van de medewerker, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn dan wel dat de medewerker reeds akkoord heeft gegeven voor de door opdrachtgever aangeleverde tijdverantwoording.

5. Indien een medewerker aanspraak maakt op de wettelijke verhoging op grond van artikel 7:625 BW, dan wel de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW, vanwege het tekortschieten in de nakoming van lid 3, dan zal deze schade direct bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. DNPM is gerechtigd, om bij een dergelijke tekortkoming in de nakoming schadebeperkend op te treden en de gewerkte tijd naar redelijkheid te schatten, dan wel de onvolledige tijdverantwoording te verwerken.

Artikel 13 Betaling en opschortingsrecht
1. Opdrachtgever is gehouden de door DNPM ingediende factuur te voldoen per automatische incasso, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

2. Opdrachtgever dient de factuur aanstonds te controleren. Reclames inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan DNPM te worden kenbaar gemaakt op straffe van verval van het recht op reclame. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.

3. Uitsluitend betalingen aan DNPM zelf dan wel aan een rechtspersoon die door DNPM tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend.

Betalingen aan medewerkers of het verstrekken van voorschotten aan medewerkers zijn niet toegestaan en zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schuldvereffening.

4. Indien de opdrachtgever, na in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt is DNPM gerechtigd verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn. Gedurende deze opschorting is DNPM gerechtigd haar medewerkers aan een derde ter beschikking te stellen.

5. Indien een factuur van DNPM niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is opdrachtgever na het verstrijken van die termijn en ook zonder ingebrekestelling of aanmaning over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten ingevolge art 6:119a BW, indien deze hoger is. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.

6. De in het bezit van DNPM zijnde (digitale) kopie van de door DNPM aan opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en van de dag waarop de renteberekening aanvangt.

7. DNPM is verplicht een factuur die na 30 dagen na vervaldatum geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, te melden aan de bij DPNM geregistreerde advocatenkantoor.

8. Zodra een factuur 30 dagen na vervaldatum geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven verplicht de opdrachtgever zich in dat geval de arbeidsovereenkomst van de medewerker per het verstrijken van de 30 dagen termijn over te nemen onder gelijkblijvende voorwaarden.

9. Alle kosten van inning van de factuur, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

10. De vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom, indien deze minder dan 1.500,00 euro bedraagt, op 15% indien de verschuldigde hoofdsom minstens 1.500,00 euro bedraagt en minder dan 3.750,00 euro en op 10% indien de verschuldigde hoofdsom 3.750,00 euro of meer bedraagt. DNPM kan deze kosten zonder enig nader bewijs in rekening brengen zodra DNPM de vordering ter incasso uit handen heeft gegeven. Het voorgaande laat onverlet het recht van DNPM om de meerkosten in rekening te brengen.

Artikel 14 Verhoging van het tarief
1. Het staat DNPM vrij het uurtarief te verhogen, indien en voor zover de beloning van de medewerker wordt verhoogd door indexering, leeftijd – en/of dienstjarentoeslag en/of wijziging in arbeidsvoorwaarden van de arbeidskracht anderszins tot hogere kosten voor DNPM leiden. Eveneens staat het DNPM vrij om het uurtarief te verhogen als de loonkosten stijgen als gevolg van een wijziging in wettelijke bepalingen, ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift, het werkgeversaandeel in premies ingevolge sociale verzekeringswetten, loonheffing, of andere door DNPM te betalen premies en pensioenpremies wijzigen, of ter dekking van voorheen onder sociale verzekeringswetten gedekte risico’s gesloten verzekeringen, worden verhoogd, en/of verhoging van de kosten voor DNPM plaatsvindt door wijziging fiscale wetgeving.

2. Indien door enige oorzaak de beloning en/of het bijbehorende tarief te laag is vastgesteld, is DNPM gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en/of het bijbehorende tarief op het juiste niveau te brengen. DNPM kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten, die als gevolg hiervan door DNPM zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

2. Indien het ziekteverzuim van het totaal aantal medewerkers dat door DNPM aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld in totaal 10% of meer bedraagt, gerekend over een periode van 6 maanden telkens vanaf de 1e dag dat een medewerker voor het eerst door DNPM is uitbetaald, dan is DNPM gerechtigd de

kosten van het verzuim met terugwerkende kracht op de opdrachtgever te verhalen, waaronder de loonkosten die buiten het overeengekomen eigen risico vallen.

Artikel 15 Overmacht
1. Indien DNPM haar verplichtingen uit de opdracht niet kan nakomen door overmacht is zij niet gehouden enige schade te vergoeden. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van DNPM onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar eigen risico behoort te komen. 2. Als overmacht worden in elk geval aangemerkt: arbeidsongeschiktheid of overlijden van de medewerker, verstoorde arbeidsrelatie, vakantie of verlof van de medewerker en beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de medewerker.

3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.

4. Zodra zich bij DNPM een overmachttoestand voordoet als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.

Artikel 16 Beëindiging en ontbinding van de payroll-overeenkomst
1. Indien opdrachtgever de opdracht tussentijds wenst te beëindigen, zal deze beëindiging pas kunnen ingaan per de datum waarop de medewerker elders in dienst treedt, dan wel nadat de arbeidsovereenkomst op regelmatige en rechtsgeldige wijze is beëindigd.

2. Indien een partij in ernstige mate en langdurig in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de partij gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas kunnen plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

3. Voorts is elke partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning is vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: de andere partij (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend, de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd, de andere partij zijn onderneming staakt en buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

4. Opdrachtgever is verplicht DNPM te informeren, indien zich bij opdrachtgever een situatie voordoet zoals omschreven in lid 3 van dit artikel.

5. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door of namens DNPM nog niet is uitgevoerd. Bedragen die DNPM vóór de ontbinding aan opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 17 Geheimhouding
1. DNPM en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

2. DNPM zal de medewerker verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de medewerker een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

Artikel 18 Intermediaire diensten
1. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om zonder voorafgaande toestemming van DNPM medewerkers en voormalig medewerkers van DNPM, welke intermediaire diensten voor DNPM uitvoeren/ uitvoerden ten behoeve van opdrachtgever en hun werkzaamheden verrichten/verrichtten ten kantore van DNPM te Doetinchem, een dienstverband aan te bieden, dan wel werkzaamheden te laten verrichten anders dan in opdracht van DNPM.

2. Als voormalig medewerker van DNPM wordt aangemerkt een medewerker van wie het dienstverband met DNPM korter dan 6 maanden geleden is geëindigd op het moment van een beoogde indiensttreding bij opdrachtgever.

3. Bij overtreding van het verbod in lid 1 worden de kosten op de opdrachtgever verhaald, waarvan de hoogte wordt gesteld op 6 maal het bruto maandsalaris van de betreffende medewerker.

Artikel 19 Intellectuele eigendommen

1. DNPM behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten ten aanzien waarvan DNPM intellectuele eigendomsrechten geldend kan maken, die zij gebruikt of heeft gebruikt en of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht. Alle overige intellectuele eigendomsrechten, die reeds voor de datum van de opdracht aan DNPM in eigendom toebehoorden, blijven aan DNPM toebehoren.

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om, zonder schriftelijke toestemming van DNPM, die producten waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-) contracten en andere geestesproducten van DNPM, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het bepaalde in dit artikel blijft van toepassing indien de overeenkomst, om welke reden dan ook, is beëindigd.

Artikel 20 Algemene bepalingen
1. DNPM zal zich met inachtneming van al hetgeen is vermeld in deze algemene voorwaarden inspannen om opdrachtgever naar beste vermogen van dienst te zijn.

2. Bij verschil van inzicht over de uitleg van de opdracht en/of de voorwaarden daarvan, zullen partijen trachten in goed overleg tot een oplossing te komen.

3. Wijzigingen in of aanvullingen op de opdracht zijn slechts dan bindend indien deze schriftelijk tussen DNPM en opdrachtgever zijn overeengekomen.

4. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De rechter in het Arrondissement Gelderland is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen opdrachtgever en DNPM kennis te nemen, met dien verstande dat DNPM bevoegd blijft opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen opdrachtgever en DNPM kennis te nemen.